Regulamin - Karta Stałego Klienta

 

 

Regulamin programu Karty Stałego Klienta w sklepie Ogrodniczym "Witona" Tadeusz Wardakowski

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Ogrodniczy "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22 – zwana dalej „organizatorem” wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów dokonujących zakupów program lojalnościowy o nazwie – Karta Stałego Klienta zwany dalej programem.
 2. Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 3. Przystąpienie do programu następuje poprzez podpisanie karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza zawarcie przez Klienta umowy z organizatorem programu. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia.
 5. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników za pośrednictwem ogłoszeń umieszczonych w Sklepie Ogrodniczym „Witona” z 30-dniowym wypowiedzeniem.
 6. Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).
 7. Konsument gromadzi punkty za zakupy zrealizowane w Sklepie Ogrodniczym "Witona", które organizator obejmuje programem. Zgromadzone punkty Konsument zamienia wyłącznie na prezenty zgodnie z ofertą sklepu.

II WARUNKI UZYSKANIA KARTY KLIENTA

 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana czytelnie wypełnić i podpisać „kartę zgłoszeniową”.
 2. Podpisanie karty zgłoszeniowej oraz przyjęcie Karty Stałego Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 3. Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę z odrębnym numerem. Karta nie może być używana przez osoby trzecie. Przez osoby trzecie rozumie się osoby nie będące z posiadaczem karty we wspólnym gospodarstwie domowym. Organizator posiada prawo do zakwestionowania i unieważnienia punktów zdobytych na kartę przez osoby trzecie.
 4. Karta Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 5. Konsument kartę otrzymuje bezpłatnie.

III ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Konsumenta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty.
 2. Utracenie lub trwałe uszkodzenie Karty Stałego Klienta uniemożliwia Konsumentowi dalsze uczestnictwo w programie a co z tym idzie odbiór prezentów za zgromadzone punkty.

IV KORZYSTANIE Z KARTY KLIENTA. GROMADZENIE PUNKTÓW NA KARCIE.

 1. Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zakupów. W chwili dokonania zakupu klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru: 1 pkt = 30zł.
 2. Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia w przypadku realizacji sprzedaży wysyłkowej.
 3. Punkty nie są naliczane za wypożyczenie sprzętu ogrodniczego.
 4. Uczestnik może zdobywać punkty wyłącznie za zakupy w Sklepie Ogrodniczym "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22.
 5. Punkty za dokonane zakupy zdobywa się wyłącznie po zgłoszeniu przy kasie o korzystaniu z Karty Stałego Klienta przed zakończeniem transakcji zakupów.
 6. Jeżeli Konsument nie posiada karty w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonane zakupy nie mogą być wpisane na konto Konsumenta na podstawie później okazanego paragonu fiskalnego i karty.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez organizatora w obecności konsumenta po przedstawieniu przez Konsumenta paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację Konsument może składać w ciągu 7 dni od daty zakupów.
 8. Informacje o zgromadzonych punktach Konsument może uzyskać w Sklepie Ogrodniczym "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22.

V WYMIANA PUNKTÓW NA PREZENTY

 1. Zgromadzone punkty Konsument może wymienić wyłącznie na towary - zwane dalej prezentami – znajdującymi się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu Ogrodniczego "Witona".
 2. Podstawą do wymiany zgromadzonych punktów na prezenty jest okazanie aktualnej Karty Stałego Klienta.
 3. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową prezentu.
 4. Konsument zamawia i wymienia punkty w Sklepie Ogrodniczym "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22.
 5. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem prezentów ponosi organizator.

VI ZWROTY REKLAMACYJNE

 1. Konsument przy odbiorze otrzymuje dowód wydania. Jeżeli dojdzie do reklamacji związanej z realizacją zamówienia to istnienie dowodu wydania jest warunkiem zbadania sprawy przez organizatora.
 2. W chwili wydania prezentu organizator w obecności Konsumenta jest zobowiązany sprawdzić jego jakość, okres przydatności, a jeżeli jest to urządzenie mechaniczne jego funkcjonowanie zgodne z instrukcją. Konsument ma prawo odmówienia przyjęcia prezentu o złej jakości.
 3. Prezenty posiadające kartę gwarancyjną producenta Konsument reklamuje bezpośrednio w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej.

VIII OKRES WAŻNOŚCI ZGROMADZONYCH PUNKTÓW

 1. Punkty Stałego Klienta gromadzone są w okresie od 1 lutego bieżącego roku do 31 stycznia roku kolejnego.
 2. Punkty zgromadzone należy wymienić na prezenty w Sklepie Ogrodniczym "Witona" przed upływem terminu 31 stycznia. W przypadku nie wykorzystania punktów w podanym terminie tracą one ważność.

IX OKRES WAŻNOŚCI KARTY KLIENTA

 1. Karty Stałego Klienta nie posiadają okresu ważność.
 2. W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych w tym między innymi wystąpieniem wzmożonej inflacji wyrażonej wzrostem cen detalicznych organizator może czasowo zawiesić realizację programu informując o tym jego uczestników za pomocą ogłoszeń w Sklepie Ogrodniczym "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22 z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i ogłoszeń w Sklepie Ogrodniczym "Witona" w Radzyminie ul. Norwida 22.
 4. Ogłoszenie o likwidacji programu musi być przez organizatora zamieszczone w sklepie w dobrze widocznych miejscach z wyprzedzeniem 60 dniowym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów na produkty.
 5. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu punktów „Karty Klienta” nie można gromadzić.
 6. Regulamin został wprowadzony w życie w dniu 21.03.2012r.

 

 

 Sprawdź ilość zgromadzonych punktów

 

 

 

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produktów:
612
Kategorii:
71
Nowości:
0
Promocje:
0

Statystyki

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

Sklep internetowy Shoper.pl